Algemene voorwaarden.
Limmelderweg 5 | 6222 PB Maastricht | info@logic-all.com | +31 (0) 43 39 00 939
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht
info@logic-all.com
+31 (0) 43 39 00 939

Algemene voorwaarden van Logic-all, gevestigd en kantoorhoudende te Limmelderweg 5, 6222 PB  Maastricht. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg, kantoor Roermond onder nummer 90691385.

 

TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op  Logic-all

2. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Logic-all overeengekomen te worden. 

3. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Logic-all een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 

4a. De cursusprijs van de opleiding kan bestaan uit: de cursuskosten, examengelden,  de kosten van het lesmateriaal, reiskosten en eventuele lunchkosten. Deze worden separaat gefactureerd.

4b. De kosten van overige werkzaamheden zoals Adviesdiensten en/of certificeringen bestaan uit             werkzaamheden op contractbasis en/of buitencontractuele werkzaamheden.

5. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden.  

6. Indien aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht wordt ontzegd, zal zulk gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal de verbindende kracht van zulke overige bepalingen onverminderd voortgang vinden.
 

AANBIEDINGEN
7. Aanbiedingen, schriftelijk gedaan in de vorm van een offerte, zijn geldig tot één maand na dagtekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.  

8. De opdrachtgever is gehouden Logic-all tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de offerte van belang kan zijn. In het bijzonder geldt dit voor gegevens die invloed hebben op de randvoorwaarden vanuit de bedrijfsvoering van de opdrachtgever voor planning van cursussen en/of overige activiteiten. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele meerkosten die door het niet (tijdig) verstrekken van deze gegevens veroorzaakt worden.
 

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
9. Alle verstrekte persoonlijke gegevens zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering zoals het kunnen inschrijven van cursisten, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen/adviezen of daaraan gerelateerde informatie. Logic-all stelt geen persoonlijke gegevens aan derden.
 

OVEREENKOMST
10. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan op het moment dat door Logic-all een door de wederpartij getekende offerte wordt ontvangen, dan wel het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend ontvangen wordt of indien bij de wederpartij vereist een ondertekende inkoop/purchase order. Indien inschrijving via de website geschiedt, geldt de aanmelding als inschrijving. 

11. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Logic-all  slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. 

12. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 werkdagen na factuurdatum. 

13. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend ter beoordeling van Logic-all voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

14. Logic-all is gerechtigd bij, of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

15. De wederpartij is gehouden Logic-all  tijdig alle bescheiden te verschaffen die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, met name de bescheiden die nodig zijn voor het aanvragen van examens en aanmelding voor de verplichte nascholing.

16. Beëindiging van de overeenkomst; Alleen bij een overeenkomst op afstand heeft de cursist gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst m.b.t. een opleiding het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden m.u.v. op maat gemaakte diensten


BETALING
17. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling zonder verrekening te geschieden. De betaling dient contant, door storting of overmaking te geschieden op een door Logic-all aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum, maar in ieder geval 3 dagen vóór aanvang van de opleiding. 

18. Het verschuldigde cursusgeld dient 3 dagen voor de eerste opleidingsdag, dan wel voor aanvang van de opleiding, volledig te zijn voldaan. Indien het cursusgeld niet voldaan is, heeft Logic-all het recht de cursist de toegang tot de cursus te weigeren. 

19. De op de bankafschriften van Logic-all aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaling dag aangemerkt. 

20. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. 

21. De opdrachtgever dient de factuur onverwijld nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan
Logic-all kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever rechten ter zake verwerkt.

22. Ingeval tenminste één van onderstaande omstandigheden zich voordoet bij de wederpartij, heeft Logic-all door het enkel plaatsgrijpen hiervan het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Logic-all verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten: 

a. De wederpartij wordt in staat van faillissement verklaard, gaat over tot boedelafstand, dient een verzoek tot surseance van betaling in, of ondergaat beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen; 
b. De wederpartij komt te overlijden, wordt onder curatele gesteld of wordt ontbonden;
c. De wederpartij komt uit kracht der Wet of van deze condities de op haar rustende verplichting niet na;
d. De wederpartij laat na een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. De wederpartij gaat over tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, en/of gaat over tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf.
 

RENTE EN KOSTEN
23. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 

24. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen volledig voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan.
 

ANNULERING
25. Annulering van een opleiding/advies en overige diensten  dient schriftelijk te gebeuren en door Logic-all schriftelijk te worden bevestigd. Logic-all houdt zich het recht voor om een cursus niet door te laten gaan bij onvoldoende deelname, en overmacht  door ziekte en/of weersomstandigheden, tevens kan de cursuslocatie worden verplaatst. 

26. Bij annulering eerder dan 4 weken vóór aanvang van de opleiding worden administratiekosten á
€ 50,00 in rekening gebracht.

27. Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken vóór aanvang van de opleiding wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht, alsmede de examengelden. 

28. Bij annulering tussen 2 weken en aanvang van de opleiding wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht, alsmede de examengelden.

29. Bij annulering ná aanvang van de opleiding, of het niet verschijnen op de cursus, dient de cursusprijs volledig te worden voldaan. 

30. Ziekte aan de zijde van de wederpartij, komt volledig voor rekening en risico van de wederpartij en ontslaat deze niet van de verplichting tot het betalen van annuleringskosten.
 

LESSEN EN LESMATERIALEN
31. Logic-all verplicht zich bij het geven van de overeengekomen instructie- en theorie-opleidingen de hoogst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen. 

32. Logic-all heeft het recht om bij onvoldoende deelname cursussen te annuleren of cursusdata te wijzigen, dan wel om bij onvoorziene omstandigheden of overmacht cursussen te onderbreken. In zulke gevallen zal via goed overleg met de deelnemers naar alternatieven worden gezocht. Logic-all aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten voor de opdrachtgever die als gevolg van de wijziging veroorzaakt worden.

33. De wederpartij/deelnemer  dient tijdens  rijlessen de aanwijzingen van de rijinstructeur op te volgen. 

34. Logic-all  kan de opleiding beëindigen wegens haar moverende redenen, gelegen in de persoon van de wederpartij/leerling en/of diens gedragingen, wanneer die zodanig zijn dat van Logic-all redelijkerwijze niet verlangd kan worden, dat de opleiding wordt voortgezet.  

35. Logic-all is in dergelijk geval niet gehouden om het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de wederpartij/leerling te restitueren.

36. Logic-all is niet gehouden opleidingen te (doen) geven, wanneer het de instructeur/docent blijkt dat de wederpartij/leerling als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of  verdovende middelen of enig ander fysieke of psychische oorzaak, niet (goed) in staat is om een motorvoertuig op de juiste wijze te besturen, c.q. de opleiding naar behoren te volgen; dit ter uitsluitende beoordeling van de instructeur/docent, dit alles zonder recht van de wederpartij/leerling op restitutie van les-/cursusgeld. 

37. Het lesmateriaal vormt, behoudens schriftelijk door Logic-all gemaakte uitzonderingen, een integraal onderdeel van de opleiding. De wederpartij/leerling mag deze boeken niet anders gebruiken dan voor de eigen persoonlijke studie. Het is niet toegestaan het lesmateriaal af te staan, op wat voor wijze dan ook te kopiëren of op andere manier te vermenigvuldigen of te verkopen op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per geval.  

38. Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van Logic-all niet toegestaan lesmateriaal terug te sturen of door een ander te laten gebruiken, om daarmee vermindering of restitutie van het lesgeld te verkrijgen. Lesmateriaal die in bruikleen wordt verstrekt dient ten alle tijden aan logic-all te worden geretourneerd.

39. Al het door Logic-all ontwikkelde, samengestelde en/ of ingekochte lesmateriaal (waaronder les- en cursusboeken, hand-outs en syllabi) is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Logic-all aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.


EXAMEN
40. De kosten voor of ten behoeve van een (her)examenaanvraag moeten gelijktijdig met de ingevulde aanvraagkaart en de eigen verklaring aan Logic-all tegen bewijs van kwijting worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Afhankelijk van de soort opleiding kan het voorkomen dat een cursist zich zelf rechtstreeks moet inschrijven bij en examengelden moet voldoen aan het exameninstituut.
 

RIJBEVOEGDHEID WEDERPARTIJ/LEERLING 
41. Indien Logic-all door de wederpartij/leerling niet in kennis wordt gesteld en/of niet uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de wederpartij/leerling verboden is een motorrijtuig te besturen en Logic-all toch rijles/instructies verzorgt, vrijwaart de wederpartij/leerling Logic-all volledig voor eventuele financiële/schadelijke gevolgen daarvan en zal de wederpartij/leerling aan Logic-all  de eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor Logic-all en/of de instructeur persoonlijk daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek aan Logic-all vergoeden.  

42. Indien logic-all ondanks gerechtelijke beperkingen toch rij-trainingen geeft, dan wel mocht blijken dat de door de wederpartij/leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgaven onjuist zijn, vrijwaart de wederpartij Logic-all  volledig en zal de wederpartij eventueel alle terzake aan Logic-all opgelegde boetes vergoeden.

43. Wederpartij blijft daarnaast jegens Logic-all  volledig aansprakelijk voor alle, in verband met bovenstaande, door Logic-all geleden en/of te lijden schade.


AANSPRAKELIJKHEID
44. De aansprakelijkheid van Logic-all zal het totale bedrag van de betreffende overeenkomst nooit te boven gaan, dan wel nooit het bedrag te boven gaan waarvoor Logic-all zich terzake heeft verzekerd.

45. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Logic-all niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect (gevolgschade), waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Logic-all is nooit aansprakelijk voor schade toegebracht door een cursist met een voertuig van de opdrachtgever.

46. Wederpartij is gehouden Logic-all te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden in de verhouding tot wederpartij is uitgesloten.


GEHEIMHOUDING
47. Logic-all  zal haar door opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie niet aan derden openbaren of ter beschikking stellen, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen.


TOEPASSELIJK RECHT
48. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


GEBRUIK REFERENTIES
49. Bij inschrijving of overeenkomst verkrijgt Logic-all het recht de naam van de contractpartner als referentie te gebruiken. Indien men hier bezwaar tegen heeft kan men dit schriftelijk te melden.
 

GESCHILLEN
50. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de woonplaats van Logic-all is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. 

51. Logic-all is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval zij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

52. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mensen naar redelijkheid en billijkheid.  

53. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden te samen. 

54. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.

KLACHTEN
55. Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening van Logic-all, dan kunt u daarover een klacht indienen. Belangrijk is dat de klacht gaat over uw eigen ervaringen met Logic-all. Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij zo veel mogelijk informatie van u nodig. U kunt uw klacht per email versturen naar: administratie@logic-all.com, eventueel voorzien van bijlage(n). Indien u ervoor kiest om uw klacht schriftelijk in te dienen, dan kunt u deze per post versturen naar: Logic-all, Limmelderweg 5, 6222 PB Maastricht.

56. Binnen één week nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat de naam van de klachtbehandelaar die uw klacht zal gaan onderzoeken.

57. De klachtbehandelaar neemt telefonisch contact met u op om uw klacht te bespreken.

58. Als wij uw klacht (direct) kunnen oplossen, dan zullen wij dat doen.

59. Als tijdens een gesprek met onze klachtbehandelaar blijkt dat u uw klacht als afgehandeld beschouwt, dan ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging.

60. In alle andere gevallen ontvangt u een schriftelijke reactie van Logic-all waarin een gemotiveerde uitspraak wordt gedaan over uw klacht.

61. Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk te behandelen, maar in ieder geval binnen zes weken na ontvangst. Mocht de behandeling van uw klacht langer duren, dan wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.

62. Indien u nog vragen heeft, kunt u telefonisch bereiken op telefoonnummer 043-3900939.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

63. Graag willen wij adviseren voorzichtig te zijn met het verzenden van privacygevoelige informatie per email.

Waarom Logic-all?

  • Eigen opleidingslocatie
  • Landelijke dekking
  • Groot aanbod opleidingen

Liever direct contact?

+31 (0)43 39 00 939